سفرنوشت

آرشیو سفرنامه های بولیوی

بولیوی، تبّت آمریکای جنوبی؛ توضیحات کلی و راهنمای ویزا

بولیوی، تبّت آمریکای جنوبی؛ توضیحات کلی و راهنمای ویزا

پورته کیخارو، مرز برزیل و بولیوی، سلام بولیوی سلام فقر

پورته کیخارو، مرز برزیل و بولیوی، سلام بولیوی سلام فقر

کوچابامبا، سرزمین کوکا

کوچابامبا، سرزمین کوکا

سوکره، عروس بولیوی

سوکره، عروس بولیوی

پوتوسی، قلب امپراطوری اسپانیا

پوتوسی، قلب امپراطوری اسپانیا

سالار دو اویونی، بزرگترین فلات نمکی دنیا

سالار دو اویونی، بزرگترین فلات نمکی دنیا

لاپاز شهری در آسمان و جاده مرگ

لاپاز شهری در آسمان و جاده مرگ

دریاچه تی تی کاکا مرتفع ترین دریاچه قابل کشتیرانی دنیا و جزیره خورشید

دریاچه تی تی کاکا مرتفع ترین دریاچه قابل کشتیرانی دنیا و جزیره خورشید

هزینه های سفر به بولیوی و راهنمای سفر

هزینه های سفر به بولیوی و راهنمای سفر

گالری عکس بولیوی

گالری عکس بولیوی