سفرنوشت

آرشیو سفرنامه های رومانی

رومانی؛ ویزا، راهنمای سفر و هزینه ها

رومانی؛ ویزا، راهنمای سفر و هزینه ها

سفرنامه رومانی، روز اول: شهر تیمیشوارا غرق در رنگ و شادی

سفرنامه رومانی، روز اول: شهر تیمیشوارا غرق در رنگ و شادی

سفرنامه رومانی، روز دوم: قلعه کوروین

سفرنامه رومانی، روز دوم: قلعه کوروین

سفرنامه رومانی، روز سوم: شهر کلوژ ناپوکا مرکز منطقه ترانسیلوانیا

سفرنامه رومانی، روز سوم: شهر کلوژ ناپوکا مرکز منطقه ترانسیلوانیا

سفرنامه رومانی؛ روز چهارم: شهر سیگی شوارا زادگاه دراکولای خونخوار

سفرنامه رومانی؛ روز چهارم: شهر سیگی شوارا زادگاه دراکولای خونخوار

سفرنامه رومانی؛ روز پنجم: شهر سیبیو

سفرنامه رومانی؛ روز پنجم: شهر سیبیو

سفرنامه رومانی؛ روز ششم: شهر براشو

سفرنامه رومانی؛ روز ششم: شهر براشو

سفرنامه رومانی؛ روز هفتم: قلعه دراکولا و قلعه راشنو

سفرنامه رومانی؛ روز هفتم: قلعه دراکولا و قلعه راشنو

سفرنامه رومانی؛ روز هشتم: شهر سینایا و قلعه پِلِش

سفرنامه رومانی؛ روز هشتم: شهر سینایا و قلعه پِلِش

سفرنامه رومانی؛ روز نهم: بخارست پایتخت کشور رومانی

سفرنامه رومانی؛ روز نهم: بخارست پایتخت کشور رومانی