سفرنوشت

آرشیو سفرنامه های بلغارستان

سفرنامه بلغارستان؛ صوفیه پایتخت زیبا با کلیساهای باشکوه

اتوبوس ساعت ۱۳ به صوفیه (Sofia) پایتخت بلغارستان رسید. ترمینال اتوبوس و ایستگاه راه آهن هر دو کنار هم هستند. از روی نقشه فاصله تا هاستلم کمتر از ۵ کیلومتر بود. این یعنی کرایه با تاکسیمتر که هر...

ادامه مطلب

سفرنامه بلغارستان؛ پلودیو پایتخت فرهنگی اروپا در سال ۲۰۱۹

پلودیو قدیمی ترین شهر اروپاست که از ۶۰۰۰ هزار سال پیش بطور پیوسته در اون سکونت وجود داشته. در حال حاضر دومین شهر بزرگ بلغارستان هست و از هفت تا تپه تشکیل شده. البته یکی از تپه ها در گذشته تخریب...

ادامه مطلب