سفرنوشت

آرشیو سفرنامه های نیوزلند

نیوزلند، روز اول، شهر کرایست چِرچ

نیوزلند، روز اول، شهر كرايست چِرچ

ادامه مطلب

نیوزلند، روز سوم، دریاچه پوکاکی

نیوزلند، روز سوم، درياچه پوكاكى

ادامه مطلب

نیوزلند، روز چهارم، کوهستان کوک

نیوزلند، روز چهارم، کوهستان کوک

ادامه مطلب

نیوزلند، روز پنجم، شهر دنیدن

نیوزلند، روز پنجم، شهر دنيدن

ادامه مطلب

نیوزلند، روز ششم، ناگت پوینت

نیوزلند، روز ششم، ناگت پوینت

ادامه مطلب

نیوزلند، روز هفتم، شهر اینورکارگیل

نیوزلند، روز هفتم، شهر اینورکارگیل

ادامه مطلب

نیوزلند، روز هشتم، میلفورد ساوند

نیوزلند، روز هشتم، ميلفورد ساوند

ادامه مطلب

نیوزلند، روز نهم، سانشاین بِی

نیوزلند، روز نهم، سانشاين بِى

ادامه مطلب

نیوزلند، روز دهم، یخچال طبیعی فاکس

نیوزلند، روز دهم، یخچال طبیعی فاکس

ادامه مطلب

نیوزلند، روز یازدهم، موريا گيت آرچ

نیوزلند، روز یازدهم، موريا گيت آرچ

ادامه مطلب

نیوزلند، روز دوازدهم، پارک ملی آبل تاسمان

نیوزلند، روز دوازدهم، پارك ملى آبل تاسمان

ادامه مطلب

نیوزلند، روز سیزدهم، دریاچه نلسون

نیوزلند، روز سیزدهم، درياچه نلسون

ادامه مطلب

نیوزلند، روز چهاردهم، شهر پیکتون

نیوزلند، روز چهاردهم، شهر پيكتون

ادامه مطلب

نیوزلند، روز پانزدهم، ولینگتون

نیوزلند، روز پانزدهم، ولينگتون

ادامه مطلب

نیوزلند، روز شانزدهم، فانوس قلعه

نیوزلند، روز شانزدهم، فانوس قلعه

ادامه مطلب

نیوزلند، روز هفدهم، خلیج کوک

نیوزلند، روز هفدهم، خلیج کوک

ادامه مطلب

نیوزلند، روز هجدهم، کلیسای راکوکوره

نیوزلند، روز هجدهم، كليساى راكوكوره

ادامه مطلب

نیوزلند، روز نوزدهم، منطقه وایوتاپو

نیوزلند، روز نوزدهم، منطقه وايوتاپو

ادامه مطلب

نیوزلند، روز بیستم، شهر مانگانویی

نیوزلند، روز بیستم، شهر مانگانويى

ادامه مطلب

نیوزلند، روز بیست و یکم، خلیج کلیسای اعظم

نیوزلند، روز بیست و یکم، خليج كليساى اعظم

ادامه مطلب

نیوزلند، روز بیست و دوم، خلیج کلیسای اعظم

نیوزلند، روز بیست و دوم، خليج كليساى اعظم

ادامه مطلب

نیوزلند، روز بیست و سوم، مزرعه ای در جنوب اوکلند

نیوزلند، روز بیست و سوم، مزرعه اى در جنوب اوكلند

ادامه مطلب

نیوزلند، روز بیست و چهارم، آبشار وانگارِی

نیوزلند، روز بیست و چهارم، آبشار وانگارِى

ادامه مطلب

نیوزلند، روز بیست و پنجم، صخره مقدس

نیوزلند، روز بیست و پنجم، صخره مقدس

ادامه مطلب

نیوزلند، روز بیست و ششم، به سمت اوکلند

نیوزلند، روز بیست و ششم، به سمت اوكلند

ادامه مطلب

نیوزلند، روز آخر

نیوزلند، روز آخر

ادامه مطلب