سفرنوشت

آرشیو سفرنامه های نیوزلند

نیوزلند، شهر کرایست چِرچ

نیوزلند، شهر کرایست چِرچ

نیوزلند، دریاچه پوکاکی

نیوزلند، دریاچه پوکاکی

نیوزلند، کوهستان کوک

نیوزلند، کوهستان کوک

نیوزلند، شهر دنیدن

نیوزلند، شهر دنیدن

نیوزلند، ناگت پوینت

نیوزلند، ناگت پوینت

نیوزلند، شهر اینورکارگیل

نیوزلند، شهر اینورکارگیل

نیوزلند، میلفورد ساوند

نیوزلند، میلفورد ساوند

نیوزلند، سانشاین بِی

نیوزلند، سانشاین بِی

نیوزلند، یخچال طبیعی فاکس

نیوزلند، یخچال طبیعی فاکس

نیوزلند، موريا گيت آرچ

نیوزلند، موريا گيت آرچ

نیوزلند، پارک ملی آبل تاسمان

نیوزلند، پارک ملی آبل تاسمان

نیوزلند، دریاچه نلسون

نیوزلند، دریاچه نلسون

نیوزلند، شهر پیکتون

نیوزلند، شهر پیکتون

نیوزلند، ولینگتون

نیوزلند، ولینگتون

نیوزلند، فانوس قلعه

نیوزلند، فانوس قلعه

نیوزلند، خلیج کوک

نیوزلند، خلیج کوک

نیوزلند، کلیسای راکوکوره

نیوزلند، کلیسای راکوکوره

نیوزلند، منطقه وایوتاپو

نیوزلند، منطقه وایوتاپو

نیوزلند، شهر مانگانویی

نیوزلند، شهر مانگانویی

نیوزلند، خلیج کلیسای اعظم

نیوزلند، خلیج کلیسای اعظم

نیوزلند، خلیج کلیسای اعظم

نیوزلند، خلیج کلیسای اعظم

نیوزلند، مزرعه ای در جنوب اوکلند

نیوزلند، مزرعه ای در جنوب اوکلند

نیوزلند، آبشار وانگارِی

نیوزلند، آبشار وانگارِی

نیوزلند، صخره مقدس

نیوزلند، صخره مقدس

نیوزلند، به سمت اوکلند

نیوزلند، به سمت اوکلند

نیوزلند، روز آخر

نیوزلند، روز آخر