سفرنوشت

در مسیر

ساموا، روز اول

ساموا، روز اول

نیوزلند، شهر کرایست چِرچ

نیوزلند، شهر کرایست چِرچ

ساموا، روز دوم

ساموا، روز دوم

نیوزلند، دریاچه پوکاکی

نیوزلند، دریاچه پوکاکی

ساموا، روز سوم

ساموا، روز سوم

نیوزلند، کوهستان کوک

نیوزلند، کوهستان کوک

ساموا، روز چهارم

ساموا، روز چهارم

نیوزلند، شهر دنیدن

نیوزلند، شهر دنیدن

ساموا، روز پنجم

ساموا، روز پنجم

نیوزلند، ناگت پوینت

نیوزلند، ناگت پوینت

ساموا، روز ششم

ساموا، روز ششم

نیوزلند، شهر اینورکارگیل

نیوزلند، شهر اینورکارگیل

ساموا، روز هفتم

ساموا، روز هفتم

نیوزلند، میلفورد ساوند

نیوزلند، میلفورد ساوند

ساموا، روز هشتم

ساموا، روز هشتم

نیوزلند، سانشاین بِی

نیوزلند، سانشاین بِی

آخر سفر اقیانوسیه

آخر سفر اقیانوسیه

نیوزلند، یخچال طبیعی فاکس

نیوزلند، یخچال طبیعی فاکس

نیوزلند، موريا گيت آرچ

نیوزلند، موريا گيت آرچ

نیوزلند، پارک ملی آبل تاسمان

نیوزلند، پارک ملی آبل تاسمان

نیوزلند، دریاچه نلسون

نیوزلند، دریاچه نلسون

نیوزلند، شهر پیکتون

نیوزلند، شهر پیکتون

نیوزلند، فانوس قلعه

نیوزلند، فانوس قلعه

نیوزلند، خلیج کوک

نیوزلند، خلیج کوک

نیوزلند، کلیسای راکوکوره

نیوزلند، کلیسای راکوکوره

نیوزلند، منطقه وایوتاپو

نیوزلند، منطقه وایوتاپو

نیوزلند، شهر مانگانویی

نیوزلند، شهر مانگانویی

نیوزلند، خلیج کلیسای اعظم

نیوزلند، خلیج کلیسای اعظم

نیوزلند، خلیج کلیسای اعظم

نیوزلند، خلیج کلیسای اعظم

نیوزلند، مزرعه ای در جنوب اوکلند

نیوزلند، مزرعه ای در جنوب اوکلند

نیوزلند، آبشار وانگارِی

نیوزلند، آبشار وانگارِی

نیوزلند، صخره مقدس

نیوزلند، صخره مقدس

نیوزلند، به سمت اوکلند

نیوزلند، به سمت اوکلند

نیوزلند، روز آخر

نیوزلند، روز آخر